Gebruiksvoorwaarden / GDPR

GDPR

Wat is de GDPR?

De GDPR (General Data Protection Regulation), ook wel de Algemene Verordening Gegevensbescherming – het AVG – genoemd, gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Vanaf 25 mei 2018 treden deze regels in voege in alle Europese landen.

Wat verstaan we onder “persoonsgegevens”?

Een persoonsgegeven is een gegeven over een persoon (de betrokken persoon), op basis van de welke het mogelijk is deze persoon onmiddellijk te identificeren het zij direct, het zij in combinatie met andere bewaarde gegevens. Voorbeelden zijn: een naam, een adres, contactgegevens, een nummerplaat, de correspondentie met een persoon, een IP adres … zelfs informatie met betrekking tot het beroepsleven van een persoon worden beschouwd als ‘persoonsgegevens’. De notie is dan ook vrij breed.

Privacy statement

Bij Service A hechten we veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van alle personen van wie wij gegevens verzamelen. Wij behandelen en beveiligen deze gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving in België .

We doen er alles aan om de aan ons verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, openbaarmaking, ongeoorloofde toegang of oneigenlijk gebruik.

In dit privacy statement leggen we uit wie we zijn, wanneer en waarom we je persoonlijke gegevens nodig hebben, welke gegevens we verzamelen, op welke manier en voor hoelang we ze verwerken, aan wie we ze kunnen doorgeven, wat je rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen.

Dit privacy statement is voor jou bedoeld wanneer:

1. je je bij Service A inschrijft, aanmeldt of laat aanmelden om door ons begeleid en bemiddeld te worden in je zoektocht naar werk, al dan niet als uitzendkracht
2. je bij Service A solliciteert voor een tewerkstelling bij één van onze klanten, voor een vaste aanwerving bij één van onze klanten of bij Service A zelf
3. je bij Service A werkt als Freelancer

A. Wie zijn wij?

Service A is een rekruteringskantoor waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Munsterstraat 12 te 1000 Brussel. Het BTW nummer is 895.554.280. Onze activiteit bestaat uit het zoeken en plaatsen van personen voor onbepaalde en bepaalde duur, dit in opdracht van onze professionele klanten.
Waalse regio: W.RS.542
Regio Brussel Hoofdstad: 00278-405-20121126
Service A is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens (Verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de GDPR).

B. Wanneer verzamelen we je persoonsgegevens?

We verzamelen je gegevens zodra je je gegevens invult of achterlaat op onze website of op één van onze IT-applicaties/tools, wanneer je je inschrijft, wanneer je een C.V stuurt of wanneer je je op een andere wijze aanmeldt (vb. jobbeurs) of laat aanmelden (vb. voor uitzendarbeid via eigen selectie van een gebruiker) om gebruik te willen maken van onze dienstverlening.
We kunnen je gegevens ook verzamelen wanneer je deze openbaar hebt gemaakt op publieke/sociale media (vb. LinkedIn) waaruit zou kunnen blijken dat je geïnteresseerd zou zijn in werkgerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen we je eerst vragen of je interesse hebt om je bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit privacy statement. Ben je niet geïnteresseerd, dan kunnen we een aantal beperkte gegevens van jou verwerken om je wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen nakomen.

C. Waarom hebben we je persoonsgegevens nodig?

We verzamelen je persoonsgegevens voor de doelen hieronder vermeld en zullen deze gegevens niet gebruiken voor andere doelen zonder je daarvan op voorhand te verwittigen en, indien nodig, je toestemming daarvoor te vragen.
Wij gebruiken je gegevens voor de uitvoering van de hr-dienstverlening waarvoor je je bij ons hebt aangemeld, waaronder arbeidsbemiddeling, uitzendarbeid, in het kader van projectsourcing (uitvoering van opdrachten bij klanten als vaste medewerker van Service A), werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, loonadministratie en personeelsmanagement.

Meer specifiek gebruiken we je persoonsgegevens om, in voorkomend geval:

1. je op te nemen in onze database van sollicitanten die we doorzoeken om geschikte kandidaten te selecteren voor de functies waarvoor we rekruteren.

2. je profiel te kunnen bepalen en je geschiktheid te kunnen beoordelen als kandidaat voor de functies waarvoor we rekruteren. Hierbij kunnen we onder meer gebruik maken van de resultaten van testen die wij van jou afnemen (online persoonlijkheidstesten, taaltesten, assessments,…) en van referentiechecks. We kunnen je ook vragen om op vrijwillige basis meer informatie over jezelf te geven om je kansen op werk te vergroten.

3. je profiel, met inbegrip van je cv, proactief te kunnen voorstellen bij opdrachtgevers en klanten van Service A.

4. je interessante vacatures en jobaanbiedingen via telefoon, e-mail, sms of andere media te kunnen doorsturen. Je kan zelf je contactgegevens beheren via je consultant van Service A.

5. je informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten van Service A (vb. jobbeurzen of andere events die je zouden kunnen interesseren) en deze beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en competenties.

6. je persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid te bevorderen door het aanbieden van onder meer (korte) opleidingen, begeleidingen, workshops, enz., bij één van de bedrijven van Service A zelf of bij een derde partij.

7. een bemiddelingsrelatie met jou aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.

8. een werkgeversrelatie met jou aan te gaan en te onderhouden en alle daaraan verbonden administratie uit te voeren, zoals personeelsbeheer, loonverwerking, welzijn op het werk, arbeidsgeneeskunde (medische onderzoeken), enz.

9. je te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promoties/marketingacties van Service A (vb. uitnodigingen om deel te nemen aan wedstrijden, informatie over door Service A georganiseerde evenementen, …) die voor jou interessant kunnen zijn, wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven.

10. subsidies aan te vragen (RSZ-verminderingen, vrijstelling bedrijfsvoorheffing, premies, …).

11. wettelijke verplichtingen na te leven, zoals onder meer correcte persoonsidentificatie, toepassing van arbeids-, fiscale en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude, illegale tewerkstelling en terrorisme, toepassing van nationale en internationale sanctiewetgeving, enz.

12. aan bepaalde kwaliteitsdoelen te voldoen, zoals het behalen en behouden van bepaalde certificaten of kwaliteitslabels.

13. de kwaliteit van onze dienstverlening te bewaken en te meten. Hiertoe kunnen wij, of een door ons daartoe aangeduide derde partij, jou vragen om deel te nemen aan enquêtes en de verkregen informatie gebruiken en verwerken om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

14. aan managementdoelen te voldoen waaronder het aanleveren van managementinformatie, het uitvoeren van interne controles ter voorkoming van fraude en het uitvoeren van (interne/externe) audits en accountantscontroles.

15. statistische informatie te kunnen aanleveren voor onderzoeken van belang voor Service A.

16. de bedrijfsveiligheid te garanderen. Hiertoe kunnen we onder meer je identiteit controleren bij toegang tot één van onze kantoren. We kunnen eveneens de activiteiten in onze systemen controleren om misbruik van informatie van onze databases te voorkomen en onze belangen en die van alle in onze databases opgenomen personen te beschermen.

17. je toe te laten om je rechten uit te oefenen en achteraf te kunnen aantonen dat wij gevolg hebben gegeven aan deze rechten.

We gebruiken en verwerken je persoonsgegevens, naargelang de soort verwerking, op basis van :

1. jouw toestemming: bij online inschrijving of bij inschrijving in een kantoor geef je ons jouw toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens in het kader van bemiddelings- en selectieactiviteiten, voor het nemen van referenties bij de door jou opgegeven personen/bedrijven of voor het ontvangen van commerciële aanbiedingen.

2. onze (pre)contractuele relatie: wanneer we met jou een arbeidsovereenkomst sluiten hebben we een aantal gegevens nodig om die overeenkomst te kunnen opmaken en daarna correct te kunnen uitvoeren.

3. de wettelijke verplichtingen van Service A: onze dienstverlening is onderworpen aan tal van wettelijke verplichtingen. We moeten tijdig en voor de volledige duurtijd van die verplichtingen over alle informatie beschikken die nodig is om aan die verplichtingen te kunnen voldoen of om bij controle achteraf te kunnen aantonen dat we aan onze verplichtingen hebben voldaan.

4. het legitiem belang van Service A of van een derde partij: indien nodig, gebruiken wij je gegevens om tegemoet te komen aan gerechtvaardigde belangen van Service A of van derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren voor toegangscontroles of interne controles en audits om de veiligheid en continuïteit van onze systemen en bedrijven te verzekeren. Dit legitiem belang is ook aanwezig wanneer we je gegevens moeten bijhouden in het kader van het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een eventuele rechtsvordering.

D. Welke persoonsgegevens verwerken we van jou?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Een deel van deze gegevens (vb. identiteit, opleiding, werkervaring, …) is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens (vb. referenties, eigen voorkeuren voor bepaalde functies, motivatiebrief, volledig cv, …) zijn niet verplicht maar kunnen wenselijk zijn om onze dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers of klanten van Service A. Als je ervoor kiest om ons je gegevens te verstrekken mogen wij deze gegevens gebruiken en delen met klanten en opdrachtgevers in het kader van je arbeidsbemiddeling of je tewerkstelling.
Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die je aan ons verstrekt. Je doet er goed aan om elke wijziging in je persoonsgegevens steeds zo snel mogelijk aan ons door te geven.

Het gaat onder meer om de volgende persoonsgegevens:

1. naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;

2. geboorteplaats- en datum, geslacht, burgerlijke staat;

3. nationaliteit en indien nodig identiteitsbewijs, arbeidsvergunning en verblijfsdocument (controle verplicht op basis van de wetgeving op de tewerkstelling van vreemde werknemers);

4. INSZ-nummer (als uniek identificatienummer in onze IT-systemen en in het kader van de verplichte aangiften bij en contacten met de verschillende overheidsinstanties);

5. curriculum vitae (cv), motivatiebrief, informatie over opleiding/diploma’s en werkervaring, publiek gemaakte gegevens (social media inbegrepen), informatie die je aan onze consultant of onze opdrachtgever of klant geeft tijdens (sollicitatie)gesprekken met hen;

6. foto’s en video-introductie (enkel op vrijwillige basis);

7. gegevens, waaronder resultaten, over trainingen en opleidingen en/of testen/assessments die je zelf of via Service A hebt gevolgd of gedaan;

8. overige gegevens die van belang kunnen zijn in het kader van de beoordeling van je geschiktheid als kandidaat, zoals getuigschriften en referenties (enkel met jouw toestemming);

9. gegevens over je beschikbaarheden en vakantieperiodes;

10. evaluaties van je kennis, vaardigheden, attitude, enz. ;

11. overige gegevens die nodig zijn voor een correcte administratieve afhandeling (personeelsbeheer, loonverwerking en -betaling, afwezigheidsregistratie, enz.).

Welke bijzondere persoonsgegevens verzamelen we eventueel van jou:

1. uittreksel strafregister: dit vragen we uitsluitend wanneer dit wettelijk verplicht is voor Service A of voor de opdrachtgever of de klant waar we je tewerkstellen.

2. gezondheidsgegevens: we verwerken geen gezondheidsgegevens behalve in het kader van de wetgeving inzake welzijn op het werk (attesten medische keuring) en de aangifte en het beheer van arbeidsongevallen. Indien je ons zelf vrijwillig persoonsgegevens over je gezondheidstoestand doorgeeft, registreren we deze gegevens enkel op jouw uitdrukkelijke vraag en enkel indien ze een impact kunnen hebben op jouw zoektocht naar werk en de door jou uit te voeren taken.

E. Met wie delen we je persoonsgegevens?

Alleen indien nodig voor de uitvoering van je bemiddeling of tewerkstelling, de verwezenlijking van de onder punt C vermelde doelstellingen, het nakomen van een wettelijke verplichting (van Service A of van een derde partij) of de behartiging van een gerechtvaardigd belang (van Service A of van een derde partij) kan Service A bepaalde van jouw persoonsgegevens overmaken:

1. aan andere medewerkers van de Service A, voor onder meer:

aanbod van ondersteunende activiteiten in het kader van jouw zoektocht naar werk/professionele ontwikkeling (workshops, jobaanbod, …);
interne dienstverlening (administratieve taken inzake je bemiddeling en tewerkstelling, IT-diensten, …);
promoties en marketingacties (voor zover je hiervoor je toestemming hebt gegeven);

2. aan opdrachtgevers of klanten van Service A, of hun klanten, aangestelden of lasthebbers, voor onder meer:

 • selectie van geschikte kandidaten voor het invullen van een openstaande vacature als uitzendkracht;
 • proactieve aanbieding van jouw profiel en cv;
 • integratie van je gegevens in de personeelsbeheersystemen van klanten;
 • uitwisseling van alle gegevens in verband met je prestaties als uitzendkracht;
 • facturatie van de dienstverlening;
 • audits bij opdrachtgevers of klanten;

3. aan leveranciers van Service A, voor onder meer:

 • het leveren van diensten of het uitvoeren van taken en opdrachten in naam en voor rekening van Service A (vb. IT-providers, cloud-providers, sociaal secretariaat, onderzoeksbureaus, toegangsbeveiliging, indienen subsidiedossiers, …);
 • het leveren van diensten aan Service A in het kader van tewerkstelling (vb. externe medische preventiediensten, leveranciers van maaltijdcheques en ecocheques, verzekeringsmaatschappijen, …);

4. aan onze bedrijfsrevisoren, audit en certificatie kantoren, voor onder meer:

 • audit van onze jaarrekeningen;
 • verkrijgen en behouden van bepaalde certificaten;
 • audit van subsidiedossiers (vb. Europees Sociaal Fonds);

5. aan (het auditkantoor of onderzoeksbureau van) Federgon (beroepsfederatie van de HR-dienstverleners), voor onder meer:

 • het verkrijgen en behouden van het kwaliteitslabel van Federgon;
 • wetenschappelijk onderzoek;
 • tevredenheidsenquêtes;
 • statistische doeleinden;

6. aan diverse overheidsinstanties, zoals onder meer:

 • federale en regionale inspectiediensten en erkenningsinstanties;
 • sociale zekerheidsinstanties;
 • fiscale autoriteiten;
 • sectorale fondsen voor bestaanszekerheid (vb. eindejaarspremie uitzendkrachten);

7. aan alle andere derden waar we daartoe worden verplicht bij wet, gerechtelijk bevel of vonnis.

Je persoonsgegevens worden door Service A niet verkocht, noch verhuurd of commercieel ter beschikking gesteld aan derden, behalve met jouw voorafgaande toestemming.
Bij de ontwikkeling van de activiteiten van Service A mag Service A activiteiten of activa verkopen. In geval van een verkoop, fusie, reorganisatie, ontbinding of gelijkaardige gebeurtenis, kunnen je persoonsgegevens en andere informatie deel uitmaken van de overgedragen activa.

Wanneer onze leveranciers je persoonsgegevens verwerken in opdracht van Service A, handelen zij als verwerkers zoals bepaald in de GDPR. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkingsovereenkomst en stellen alles in het werk opdat zij jouw persoonsgegevens op voldoende wijze beveiligen.

Je persoonsgegevens kunnen in bepaalde gevallen worden doorgegeven buiten België en buiten de Europese Unie. Service A neemt daarbij de nodige contractuele en technische beveiligingsmaatregelen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

F. Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Wij garanderen dat we je gegevens niet langer bewaren dan vereist door de wet of de interne reglementen van toepassing binnen onze bedrijven.
De standaard bewaringstermijnen zijn afhankelijk van de doelstellingen waarvoor we je gegevens verwerken en of je al dan niet tewerkgesteld wordt door Service A.

Alle persoonsgegevens die we nodig hebben om je te ondersteunen in je zoektocht naar werk (cv’s, opleiding, testresultaten, werkverwachtingen, …) blijven actief beschikbaar in onze database zolang je bemiddelingsdossier wordt geactualiseerd. Dit laatste gebeurt telkens wanneer je zelf of wanneer Service A actie onderneemt op je dossier (vb. aanvulling van een recente werkervaring, toevoeging van een geactualiseerd cv, contactname voor een vacature, opleidings- of jobaanbod, …).

Indien je daarnaast ook voor Service A werkt of hebt gewerkt, bewaren wij al je tewerkstellingsgegevens (identificatie, prestaties, loongegevens, multifunctionele aangifte bij de RSZ, fiscale aangifte, …) nog voor een periode van 10 jaar na het einde van je arbeidsovereenkomst. Dit doen we om tegemoet te komen aan allerlei sociale, fiscale en andere wettelijke verplichtingen en verjaringstermijnen.

G. Beveiligingsmaatregelen?

Service A doet er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. We doen dit aan de hand van fysieke, administratieve en technologische maatregelen.
Bijvoorbeeld: alleen bevoegde personen krijgen toegang tot onze kantoren en onze systemen en toegang is beperkt tot de systemen die zij om professionele redenen nodig hebben. Deze personen moeten ons intern beleid inzake privacy en gegevensbescherming kennen en correct toepassen. Voor zover gegevens worden verstrekt aan derden, komt Service A met deze derden overeen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

H. Wat zijn jouw rechten?

Service A verwerkt je persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van dit privacy statement. Als betrokken partij beschik jij over een aantal rechten die je op elk moment kan uitoefenen.

Je kan volgende rechten uitoefenen:

Recht op weigering of intrekking van je toestemming

We zullen je gegevens niet verwerken indien je ons geen toestemming geeft om je persoonsgegevens te gebruiken om jou naar werk te begeleiden, maar dan zal je ook geen gebruik kunnen maken van de bemiddelingsdiensten van Service A.

Eens je je toestemming hebt gegeven om je te bemiddelen naar werk, kan je die toestemming ook weer intrekken. Dit zal tot gevolg hebben dat je bemiddelingsdossier zal verwijderd worden volgens het recht op gegevenswissing (zie verder).

Het intrekken van je toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van die gegevens vóór de intrekking of de rechtmatigheid van de verwerking van (een aantal van) diezelfde gegevens om andere redenen als opgesomd in punt C van dit privacy statement.

Recht van bezwaar

Je kan je verzetten tegen het verwerken van je persoonsgegevens. Dit kan je enkel doen tegen een verwerking die gebeurt op basis van de gerechtvaardigde belangen van Service A of van een derde (zie hoger in punt C). Bij de uitoefening van dit recht zal je in het formulier moeten aangeven tegen welke verwerking je precies bezwaar maakt en om welke specifieke redenen. Dit is nodig om een correcte belangenafweging te kunnen doen.

Recht van Inzage

Je kan uitsluitsel vragen over het al dan niet verwerken van je persoonsgegevens.
Als dit het geval is, kan je volgende informatie opvragen: de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van persoonsgegevens die we van jou bewaren, de categorieën van ontvangers ervan (derde landen of internationale organisaties), de bewaartermijnen of de criteria om die te bepalen, je overige rechten, andere bronnen van herkomst van je gegevens en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming. Bij het verstrekken van deze informatie moeten wij steeds rekening houden met de rechten en vrijheden van andere personen.

Recht op rectificatie (verbetering en aanvulling)

Je kan vragen om alle volgens jou onjuiste of onvolledige (persoons)gegevens recht te zetten of aan te vullen. Bij de uitoefening van dit recht zal je moeten aangeven welke gegevens je precies wil rechtzetten of aanvullen.

Onjuiste objectieve persoonsgegevens (vb. foutieve schrijfwijze van je naam, verkeerd adres, …) worden steeds rechtgezet zoals gevraagd. Volgens jou onjuist geachte subjectieve persoonsgegevens (vb. negatieve evaluatie, ongunstige testresultaten, …) worden slechts aangepast indien wij het met jou eens zijn. Indien niet, passen wij deze persoonsgegevens niet aan, maar noteren wij je eventuele aanvullende verklaring hierover.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die je zelf aan Service A hebt bezorgd, door Service A in elektronische vorm te laten overdragen naar jezelf (via je e-mailadres dat je opgeeft in je aanvraagformulier) of naar een andere door jou aangeduide verwerkingsverantwoordelijke (via zijn e-mailadres dat je opgeeft in je aanvraagformulier).

Recht op gegevenswissing (vergetelheid)

In de gevallen voorzien door de GDPR, waaronder de intrekking van je toestemming om door Service A naar werk te worden bemiddeld, zullen wij overgaan tot verwijdering van je bemiddelingsdossier.

Naargelang de situatie waarin je je bevindt op het ogenblik van de uitoefening van dit recht, heeft dit verschillende gevolgen:

 • Je hebt nooit gewerkt voor Service A: De gegevens van je bemiddelingsdossier bij Service A worden gewist.
 • Je hebt in het verleden als uitzendkracht (of freelancer) gewerkt voor Service A: De gegevens van je bemiddelingsdossier bij Service A worden gewist. De gegevens van je tewerkstellingsdossier kunnen om wettelijke redenen niet worden verwijderd en zullen door Service A worden bijgehouden tot 10 jaar na het einde van je tewerkstelling.
 • Je bent op het ogenblik van de uitoefening van dit recht als uitzendkracht (of freelancer) aan het werk voor Service A: De gevolgen zijn dezelfde als wanneer je in het verleden hebt gewerkt voor Service A (zie hiervoor). Wanneer je voor deze optie kies heeft dit echter eveneens tot gevolg dat je ook niet meer verder kan blijven werken via Service A. Indien je toch verder wil blijven werken, wacht je beter met je aanvraag tot na afloop van je tewerkstelling. Je kan ook aan je consultant vragen om in je dossier te noteren dat je in de toekomst niet meer wenst bemiddeld te worden.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht om de verwerking van je persoonsgegevens te laten beperken wanneer:

 • je de juistheid van je persoonsgegevens betwist (voor de duurtijd van de controle door Service A).
 • de verwerking van je persoonsgegevens door Service A onrechtmatig zou zijn maar je toch je recht op gegevenswissing niet wenst in te roepen.
 • wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de in dit privacy statement opgenomen doelen (punt C), maar jij deze wel nog nodig hebt voor het instellen, het uitoefenen of het onderbouwen van een rechtsvordering.
 • je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van bepaalde van je persoonsgegevens (voor de duurtijd van de belangenafweging).

In principe beschikken wij over voldoende gegevens om jou met zekerheid te kunnen identificeren en hebben wij geen verder identiteitsbewijs nodig.

Als je je aanvraag op een andere manier indient, moet je steeds een kopie van je identiteitskaart meesturen zodat we zekerheid hebben over de identiteit van de aanvrager. Zonder deze kopie wordt je aanvraag niet behandeld.

Ten laatste binnen de maand na ontvangst van je volledig ingevulde en correct verstuurde formulier zullen wij je schriftelijk informeren over het gevolg dat we aan je aanvraag hebben gegeven.
Afhankelijk van de moeilijkheid van je aanvraag of het aantal verzoeken dat we ook van andere personen krijgen, kan deze termijn met twee maanden worden verlengd. In dit geval verwittigen we jou wel binnen de maand na ontvangst van je formulier over deze verlenging.

In sommige gevallen (vb. wettelijke verplichtingen, rechten van andere personen, verjaringstermijnen, …) zal je jouw rechten niet of niet volledig kunnen uitoefenen. Je zal hierover dan bericht krijgen met de redenen waarom we niet of niet volledig aan je aanvraag kunnen voldoen.

I. Cookies

Op ons domein service-a.com maken wij gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op je computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. Je kan hier meer over lezen in onze Cookie Policy op onze website.

J. Vragen, opmerkingen, klachten en datalekken

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van je persoonsgegevens door Service A of over dit privacy statement, dan kan je contact opnemen via info@service-a.com.
Heb je weet van een datalek, of heb je een vermoeden van een datalek, dan vragen wij je om dit steeds onmiddellijk aan ons door te geven via info@service-a.com.

K. Wijzigingen

Service A kan om uiteenlopende redenen verbeteringen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in dit privacy statement. De meest actuele versie kan je te allen tijde inzien op de website van Service A.
Deze versie is opgesteld in mei 2018.